วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมชุมชนชาวบ้านหมู่ที่7 ตำบลบางโฉลง


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพต้นฉบับ

เนื่องจากชาวบ้านเอื้ออาทรแห่งนี้ เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ สูงถึง 5176 ครอบครัว มีปัญหามากมายที่ซับซ้อนตามขนาดของชุมชน และยังเป็นชุมชนใหม่ซึ่งเกิดจาก พื้นฐานที่ต่างกัน ต่างคนต่างที่มา ต่างการศึกษาต่างการอบรบเลี้ยงดู ต่างอาชีพ แต่เมื่อทุกคนมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ก็ขาดตัวเชื่อม ขาดกิจกรรมชุมชน และส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น เช่นสภาพการแออัดของชุมชน สภาพที่จอดรถไม่เพียงพอ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหารถหาย

เราจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น และมีมติร่วมกันที่จะทำที่จอดรถจักรยานยนต์ แต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์ ทั้งหมดนี้จึงเป็น ที่มาของการร่วมมือร่วมใจกัน และตัวผมเองก็ได้ทำหน้าที่ประสานงานหาทุนเพื่อให้ทุกอย่างประสบผลสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ และก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชาวเอื้ออาทรและหลายภาคส่วน จนกิจกรรมของชาวบ้านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมชุมชนนี้ลุล่วงไปได้